Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden van Janine Yneke

Versie geldig vanaf 01-10-2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Janine Yneke. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.janineyneke.nl– gevestigd op adres Bremstraat 52, 8471 VJ, Wolvega.

1.2 Door het overmaken van een betaling voor een dienst of product geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Janine Yneke behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Janine Yneke erkend.

1.4 Janine Yneke garandeert dat de dienst of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpartij prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven (21% voor diensten, 6% voor goederen).

 

3. Offertes

3.1 Offertes van Janine Yneke zijn 30 dagen geldig. Hierna kunnen de voorwaarden aangepast worden.

 

4. Betaling & Verzuim

4.1 Diensten en producten van Janine Yneke dienen vooraf betaald te worden.

4.2 Voor diensten die op factuurbasis geleverd worden, geldt een betaaltermijn van 7 of 14 dagen.

4.3 Indien de opdrachtgever verzuimt om binnen de gestelde tijd te betalen, heeft Janine Yneke het recht ervoor te zorgen dat de opdrachtgever niet langer van haar diensten gebruik kan maken. Ook al kan de opdrachtgever mogelijk geen gebruik meer maken van de dienst, zal zij in elk geval nog wel aan de betalingsverplichting van openstaande facturen moeten voldoen.

4.4 Wanneer de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal zij in geval van een goede verstandhouding weer gebruik kunnen maken van alle diensten van Janine Yneke.

 

5. Levering & Retour

5.1 Levering van online diensten en producten vindt direct plaats. Als hierbij technische problemen ondervonden worden, dient de opdrachtgever Janine Yneke hierover te informeren en zal Janine Yneke er zo snel mogelijk zorg voor dragen dat de levering alsnog volgens de overeenkomst zal plaatsvinden.

5.2 Online diensten en downloadbare producten kunnen niet geretourneerd worden en er wordt geen restitutie verleend, zolang Janine Yneke aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoet.

 

6. Intellectueel eigendom

6.1 Alle diensten en producten die door Janine Yneke aangeboden worden, vallen onder haar intellectuele eigendom. De afnemer mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de afnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

6.2 Janine Yneke behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt overgebracht.

 

7. Privacy & Geheimhouding

7.1 Persoonlijke gegevens en verkregen informatie over de opdrachtgever zullen door Janine Yneke niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor door de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleend.

7.2 Deelnemers aan diensten van Janine Yneke verklaren door deelname ook geheimhouding ten opzichte van alle informatie die zij hierdoor verkrijgen over Janine Yneke en eventuele andere deelnemers. Deze informatie is vertrouwelijk en dient ook als zodanig behandeld te worden om een veilige omgeving te waarborgen.

 

8. Annulering & Opzegging

8.1 Janine Yneke heeft het recht om zonder opgave van reden de dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Janine Yneke betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

8.2 Een 1 op 1 sessie kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Janine Yneke gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgevers en cliënten zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welbevinden. Diensten en producten van Janine Yneke zijn puur ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling bedoeld en dienen op die manier gebruikt te worden.

9.2 Elke aansprakelijkheid van Janine Yneke voor persoonlijke schade, bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

10. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Janine Yneke aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.